khip10

khí trộn P10

  • Chất lượng: 10%CH4 và 90 % Ar
  • Tạp Chất:

O2 < 3ppm

N2 < 10 ppm

H2O < 5ppx

CnHm < 0.5 ppm

Chai chứa khí: loại 10 lít và 40 lít

  • Áp suất:150 bar
  • Cách xác định chai: màu xám
  • Ứng dụng trong Công nghiệp hàn cắt, luyện kim, thí nghiệm, bảo quản.